Nezařazené

Studujte angličtinu v Brně!


Je právÄ› období, kdy mají studenti stÅ™edních Å¡kol po maturitách a kdy Å™eší, jestli se dostali na vysoké Å¡koly. I vy Å™ešíte právÄ› takové problémy, protože zrovna vám pÅ™iÅ¡el dopis z vysoké Å¡koly a to bohužel o nepÅ™ijetí ke studiu, které jste si vybrali? NebuÄte z toho ale zklamaní! Dnes není snadné se na vysokou Å¡kolu dostat, zvláštÄ› ne na prestižní obory, kam se hlásí tisíce lidí. Pokud chcete ale vyzkouÅ¡et pÅ™ijímací zkouÅ¡ky opÄ›t za rok, bude to chtít nÄ›jakou aktivitu na meziobdobí, které pÅ™ed vámi stojí. PotÅ™ebujete ale status studenta, abyste mÄ›li nejen studentské výhody, ale abyste také nevypadli z kolobÄ›hu uÄení se a vÅ¡ech Äinností, které musí student vykonávat? Máme pro vás tedy návrh a skvÄ›lou možnost, jak efektivnÄ› využít tento rok pro zlepÅ¡ení sebe sama a jak získat nové zkuÅ¡enosti, které vám nedokázala dát stÅ™ední Å¡kola. Je tu pro vás možnost studia na jazykové Å¡kole v BrnÄ›, která vám dokáže vÅ¡tÄ›pit do hlavy angliÄtinu Äi jiný jazyk tak, jak to nedokázal nikdo na základní ani stÅ™ední Å¡kole! Pomaturitní studium angliÄtiny Brno vám bude užiteÄné po celý život, protože angliÄtina je celosvÄ›tovým jazykem, kterým se domluvíte prakticky vÅ¡ude, a proto je tÅ™eba tento jazyk dobÅ™e znát a umÄ›t jej využít. V dneÅ¡ní dobÄ› byste jen těžko sehnali práci, kterou by neprovázel požadavek na znalost cizího jazyka, takže naÄ ztratit rok života, když se za tuto dobu můžete nauÄit brilantnÄ› cizí jazyk a také se můžete pÅ™ipravit na certifikáty KET, PET Äi FCE a mnoho dalších!

 

Kromě výuky nabízíme také překlady!

Co když ale nechcete trávit celý rok jen studiem, co když se chcete pustit do nÄ›jaké brigády, kde je ovÅ¡em tÅ™eba znalost jazyka Äi je tÅ™eba sehnat pro firmu nÄ›jakého tlumoÄníka? I v takovém případÄ› jsme vám k dispozici, protože pÅ™eklady a tlumoÄení Brno umí jedinÄ› pÅ™ekvapit a to pÅ™edevším díky dlouholetým zkuÅ¡enostem s prací v tomto oboru!